Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti

Dňa 30. decembra 2018 sme v našej kaplnke v Lešti spoločne oslávili sviatok sv. Rodiny. Je to sviatok, ktorý dáva Vianociam širší významový rozmer v zameraní sa na vzťahy v rodine a jej úlohu v spoločnosti.
V chráme sa hovorí aj o sviatku duchovnej rodiny farského spoločenstva. Kaplnka bola preplnená ako ešte nikdy. V okamihu sa malý priestor kaplnky stal akoby katedrálou…Počas svätej omše sa striedali dva zbory: jeden senohradský a druhý zbor sestričiek z Haliče. Kaplán privítal všetkých zúčastnených ako aj vzácnych hostí: P. Gebharda Paula Máriu Sigla, zakladateľa spoločenstva Rodiny Panny Márie apolu s P. Najllom z Írska a pána farára zo Senohradu Ladislava Zajaca.
V rámci slávnosti pater Paul daroval našej kaplnke obraz Panny Máriea všetkým udelil osobné požehnanie relikviou sv. Pátra Pia. Stretnutie veriacich pokračovalo spoločenským posedením. Slávnosť Svätej rodiny s požehnaním obrazu bolo nádherným vyvrcholením duchovnej služby v Centre výcviku Lešť za rok 2018. Všetkým sa chcem poďakovať za priateľstvo, pomoc a podporu v tomto roku.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti

Požehnané Vianoce

Milí priatelia,
tento rok budeme po prvý krát sláviť Vianoce v Centre výcviku Lešť v novozariadenej kaplnke sv. Františka z Assisi. Veľmi sa teším na túto udalosť. Pre mňa sú Vianoce sviatkami nádeje a radosti, lebo Boh chcel mať podiel na ľudskom údele až tak, že sa s nami stal jedno v osobe Ježiša Krista. Nenarodil sa do ideálnych podmienok, rozhodol sa prebývať v takých podmienkach aké jednoducho sú… aj s obmedzeniami ale aj drámami. Preukázal svoju milosrdnú a láskyplnú náklonnosť voči ľuďom. On je Emanuel – Boh s nami. Uvedomujem si, že aj v tých špecifických podmienkach môjho života, chce kráčať vedľa mňa, aby ma posilnil, previedol cez všetky úskalia môjho života a nakoniec ma spasil (priviedol k Otcovi do neba).
Sviatky narodenia Ježiša Krista nám chcú pripomenúť, že aj keď my žijeme v ťažkom a komplikovanom svete, vo svete mnohých možností i nástrah, ale zároveň aj mnohých obmedzení a vlastných limitov, Boh chce aj dnes s nami zdieľať život. Nechajme sa dotknúť a osloviť zázrakom Vianoc. Nechajme sa premeniť láskou a nádejou. Lebo Kristus objíma celého človeka a nechce nikoho stratiť.
Ak sa Boh vkladá do našich rúk ako dieťa do rúk svojich rodičov, to znamená, že nekonečne milujúci Boh nechce stáť pred nami ako niekto, kto nás nekonečne prevyšuje, ale ako brat, ktorý sa nám zveruje.
Mocný Boh sa nám ponúka ako celkom bezbranný, aby sme ho mohli objať ako dieťa a prijať ho do nášho srdca.                                                                                                         
Nevymeňme skutočné Vianoce za gýč. Nevymeňme Ježiša za lacný darček, ktorý časom aj tak vyhodíme z nášho domu. Prijmime Ježiša ako vzácny dar z neba ako niekoho, kto nás učí umeniu zmysluplne a aj radostne žiť.                                                                                Radostné a požehnané Vianoce Vám zo srdca praje kaplán František

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Požehnané Vianoce

Oblastné stretnutie duchovných v Centre výcviku Lešť

Dňa 12. novembra 2018 sa uskutočnilo po prvý krát oblastné stretnutie duchovných Ordinariátu OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť. Vojenskí, policajní a väzenskí duchovní pôsobiaci v jednotlivých rezortných útvaroch banskobystrického kraja sa pravidelne v priebehu roka stretávajú na jednotlivých pracoviskách duchovných, aby sa mohli viac oboznámiť s činnosťou a prostredím svojich kolegov. Okrem duchovného programu prejednávajú jednotlivé úlohy dané ordinárom a spoločne hľadajú riešenia pastoračnej služby.
V cente výcviku Lešť začal program v novovytvorenej kaplnke sv. Františka z Assisi slávením sv. omše, ktorú celebroval väzenský duchovný kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák, CM z ÚVV v Banskej Bystrici a prítomným kňazom sa prihovoril policajný duchovný kpt. Mgr. František Smelý z KR PZ v Banskej Bystrici. Po ukončení bohoslužby informoval kaplán z CV Lešť plk. Dr. František Bartoš o teologickom význame umeleckého a technického prevedenia interiéru kaplnky.
Po pracovnom rokovaní o jednotlivých úlohách na ďalšie obdobie, duchovní pokračovali prezentáciou o Centre výcviku Lešť pod vedením Ing. Ivana Kvasnu a následne navštívili jednotlivé výcvikové zariadenia ako je vrtuľník pri vododrome, dedinku Kišlak, automoto strelnicu, ako aj železničnú stanicu… Po jednotlivých výcvikových zariadeniach duchovných odborne sprevádzal rtm. Miroslav Čief.
Ďalšími účastníkmi Oblastného stretnutia okrem spomenutých duchovných boli: plk. ThLic. Marko Trochan z Veliteľstva vzdušných síl Zvolen, mjr. ThLic. František Miháľ zo Zmiešaného krídla Otta Smika v Sliači, npor. Mgr. Pavel Lukáč z Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene – Podborová a hosťom oblastného stretnutia bol aj redaktor časopisu Obrana Jozef Žiak. Podľa vyjadrenia zúčastnených duchovných, pracovné stretnutie v Centre výcviku Lešť bolo pre nich veľkým obohatením.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oblastné stretnutie duchovných v Centre výcviku Lešť

Príbeh kríža v Lešti

V tomto čase, kedy si viac a intenzívnejšie spomíname na našich zosnulých, chcel by som vám rozpovedať príbeh o kríži, ktorý môžete vidieť po pravej strane prístupovej cesty do Vojenského obvodu Lešť, pred odbočkou na UB 300.
Tento kríž bol kultovým miestom obyvateľov Senohradských lazov, kde najvýznamnejším bol práve Oremov Laz.
Obyvatelia Oremovho Lazu už dlhšie uvažovali o tom, aby mali aj oni vo svojej blízkosti miesto, kde sa môžu zastaviť, pomodliť, ale aj zaspomínať na svojich blízkych, ktorí už odišli do večnosti. V roku 1940 bol postavený žulový kríž, okolo ktorého urobili ešte aj malú ohrádku. Nazývaný je aj „Gregušov kríž“, nakoľko ho dala postaviť rodina Turanová, prímením Gregušovci.
Od toho času sa stal tento kríž aj bohoslužobným miestom, kde sa slúžili príležitostné poľné sv. omše pre vojakov a obyvateľov lazov. Tieto bohoslužby v tom čase viedli kapláni Slovenskej armády, ktorá mala na Oremovom Laze stálu posádku. Uvedomil som si, že už v tomto čase (1940) tu existovala vojenská duchovná služba :-).
Keď prišli ruskí vojaci, všetko sa zmenilo… z kríža sa stratil korpus (umelecké stvárnenie ukrižovaného Ježiša Krista)a pietne miesto úplne spustlo… Čo je ale zaujímavé, je fakt, že kríž aj v týchto ťažkých časoch ostal stáť na svojom mieste.
Až v roku 2011 na podnet p. Jána Stehlíka bol znovu nainštalovaný korpus, ale keď sa zastavíte pri kríži, uvedomíte si, že pôvodné znázornené Ježišovo telo bolo oveľa väčších rozmerov ako v súčastnosti. Vidíte to na kríži, kde sú diery po úchytkách korpusu…Súčasný korpus je teda oveľa menší a to preto, lebo je zo železného kríža z miestneho cintorína v Senohrade. Pôvodný kríž bol obklopený dvomi lipami..
Miestni obyvatelia Oremovho Lazu pracovali na svojich gazdovstvách väčšinou v poľnohospodárstve: hovädzí dobytok a ovce, lesníctve a spracovaní dreva, včelárstve, zaoberali sa tiež ovocinárstvom a pestovaním obilnín a zemiakov. Ešte aj po rokoch tu môžeme vidieť nádherné ovocné stromy a rozľahlé pasienky…
Najznámejšími rodinami Oremovho Lazu boli Oremovci (prímením Koneční, či Priehradskí), Mozoľovci, Gutenovci, Ondrejkovci, Stehlíkovci, Ľuptákovci, Valentovci a Turanovci. Tieto rodiny mali ku kamennému krížu mimoriadnu úctu. Veď tento kríž bol ich duchovným miestom – uprostred prírody, vedľa ktorého prechádzali s pozdvihnitím klobúka, či čiapky, keď išli pracovať na svoje polia, a keď sa večer ukonaní vracali domov, mohli sa na chvíľu pristaviť a aspoň krátko poďakovať za všetko to, čo im Pán požehnal…
Podarí sa nám dať tomuto miestu aj po rokoch primeraný vzhľad a úctu? Možno by mohol aj nám poslúžiť, aby sme aspoň pohľadom, či znakom kríža mohli pozdraviť nášho Pána, keď pôjdeme do práce, alebo sa budeme z nej vracať do našich domovov…
(Z rozprávania pána Jána Stehlíka, ktorý pochádza z Oremovho Lazu)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Príbeh kríža v Lešti

Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Dňa 18. októbra 2018 o 13.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné požehnanie Kaplnky sv. Františka z Assisi v Centre výcviku Lešť. Pontifikálnu svätú omšu celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek. Na tejto slávnosti sa zúčastnili vojenskí a policajní duchovní na čele s generálnym vikárom pplk. Bartolomejom Juhásom, duchovní susedných farností ako aj prednosta Vojenského obvodu Lešť, zástupcovia KR PZ v BB, zástupcovia Výcvikového centra HaZZ v Lešti, zástupcovia Vojenských lesov a majetkov, príslušníci a zamestnanci CV Lešť a ďalší hostia. Slávnosť hudobne doprevádzal chrámový spevokol zo Senohradu.

Vojenský biskup vo svojom príhovore priblížil, prečo sa sv. František stal patrónom kaplnky v Lešti: Duchovná služba v Centre výcviku Lešť vznikla za pontifikátu pápeža Františka, duchovnú službu zriadil ordinár OS a OZ SR biskup František a aj prvý duchovný nosí meno sv. Františka z Assisi. Preto bolo celkom prirodzené, že sme patróna sv. Františka akoby dostali darom… nielen obrazne, ale aj doslova v podobe relikvie sv. Františka, ktorú nám darovali sestry z komunity sv. Jozefa z Janova v Taliansku.
Najväčší dôvod pre ktorý sa stal sv. František našim patrónom je ten, že František z Assisi bol vojak a rytier… Keď bol v zajatí a ochorel, uvedomil si, že ešte väčšou katastrofou než je vojna, sú zlé vzťahy medzi ľuďmi a neúcta k prírode… Bol to práve on, kto povedal, že na prvom mieste nemôže byť mamona, ale potrebné je budovanie vzťahov s Bohom a tiež s inými ľuďmi, lebo vojny vznikajú z egoizmu a z túžby po zisku. Vychádzajú z nášho srdca a našich vzťahov. Jeho najznámejšia modlitba je práve modlitba za pokoj…
František bol aj vynikajúcim vyjednávačom. So sultánom dokázal urobiť dohodu, že on a jeho bratia môžu ostať vo Svätej Zemi, aj napriek veľkým náboženským konfliktom moslimského a kresťanského sveta, ktoré pretrvávajú dodnes. Svätý František z Assisi sa tak stáva dôstojným patrónom našej kaplnky a taktiež personálnej farnosti v CV Lešť.

Po skončení obradov vystúpila aj umelkyňa sr. Veronika Mária Orešková, absolventka umeleckých škôl polychrómie v Innsbrucku (Rakúsko) a vo Florencii (Taliansko), ktorá predstavila celkový umelecký zámer ako aj techniku tvorby.

V priebehu tohto roka bola budova laserovej strelnice premenovaná na kaplnku. V posledných týždňoch prešla celkovou obnovou a dostala aj úplne nové liturgické zariadenie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločnými silami pripraviť dôstojný priestor z hľadiska technického, umeleckého, ako aj duchovného.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní tomuto dielu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

V kongresovej sále Okresného úradu V Banskej Bystrici za účasti všetkých riadiacich funkcionárov hraničnej a cudzineckej polície, bola slávnostne zavedená znaková zástava tejto služby, ktorú viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel slávnostne odovzdal riaditeľovi úradu plk. JUDr. Ladislavovi Csémimu.
Po tomto slávnostnom akte duchovný vikariátu OS a OZ plk. ThDr. František Bartoš, PhD. znakovú zástavu požehnal. … „Symboly znázornené na zástave vyjadrujú hodnoty, ktoré uznávame a chceme ich zachovať pre túto dobu aj pre budúce generácie.“…

V rámci slávnosti riaditeľ úradu odovzdal pamätné plakety 24 policajtom služby hraničnej a cudzineckej polície, ktorí sa významnou mierou podieľali na jej plnení, a tým tiež prispeli k šíreniu jej dobrého mena.

kpt. Mgr. František Smelý
duchovný KR PZ BB

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Formačný týždeň kňazov ordinariátu

V dňoch 9. – 13. apríla 2018 sa v prešovskom exercičnom dome pátrov Jezuitov uskutočnila pravidelná formácia kňazov a diakonov Ordinariátu Ozbrojených síl, ozbrojených a záchranných zborov a finančnej správy Slovenskej republiky.

Obsah prvých dvoch dní formácie bol zameraný na oblasť posvätnej liturgie. V utorok sa kňazi zaoberali tretím typickým vydaním Rímskeho misála. V stredu kňazi a diakoni slávili v prešovskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa Božskú liturgiu nášho otca svätého Jána Zlatoústeho a pred týmto slúžením absolvovali prednášku z východnej liturgie a spirituality. Vo štvrtok sa auditóriu venoval profesor Bauer z pápežskej univerzity Sancta Croce, ktorý je zároveň poradcom Kongregácie pre biskupov, ktorá sa zaoberá aj vojenskými ordinariátmi. Profesor venoval tri prednášky na tému fungovania vojenských ordinariátov po právnej stránke.

Permanentná formácia kňazov je nevyhnutná pre ich čo najúčinnejšiu službu veriacim, ku ktorým sú kňazi poslaní. V Ordinariáte sa takáto formácia uskutočňuje dva krát do roka v trvaní piatich pracovných dní. Potreba pravidelnej formácie duchovných Ordinariátu ako aj permanentná formácia kléru je aj v súčasnosti nesmierne potrebná a nevyhnutná.

Autor: Mgr. Gabriel Benka-Rybár, Foto: Dr. Milan Jozek – Dátum: 13.04.2018

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Formačný týždeň kňazov ordinariátu

Veľkonočné sviatky

Všetkým vám prajem príjemné, pokojné a zmysluplné prežitie veľkonočných sviatkov.

Aj keď hovoríme o zrade, utrpení a smrti, napriek tomu veľkonočné sviatky sú predovšetkým sviatkami nádeje, nového života a vzkriesenia. Aké je dôležité aj slzy utrpenia vidieť svetlo nádeje. Bolesť je síce súčasťou nášho života, ale bolo by veľmi zlé, keby bolesť a beznádej bola aj našou životnou víziou.

Želám vám, aby sme vedeli túto nádej vzkrieseného Krista konkrétne premietnuť aj do nášho osobného, rodinného, či pracovného života.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Veľkonočné sviatky

Cykloputovanie z Passau do Bratislavy (500 km)

Už ôsmy raz budeme putovať na bicykloch. Tentokrát po Dunajskej ceste z Passau do Bratislavy, dĺžka necelých 500 km .

Cyklopúť sa koná v dňoch 19.6 – 24.6.2018. Trať je rozdelená na 5 dní, po ceste sú naplánované zastávky na nábožensky a kultúrne zaujímavých miestach (Linz, Mauthausen, Melk,…). Dĺžky dennej trasy sú do 100 km. Púť bude organizovaná ako spoločné putovanie. Strava individuálna (spoločné zastávky), nocľahy budeme zabezpečovať podľa počtu prihlásených, pričom budeme hľadať jednoduchší typ ubytovania.

Putovanie je spojené aj s duchovným programom.

Prihlášky u duchovného do 15.4.2018.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Cykloputovanie z Passau do Bratislavy (500 km)

15. výročie Ordinariátu OS a OZ SR

Bratislava 2. marca (TK KBS) Ordinariát Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR oslávil prvý marcový deň 15. výročie svojho vzniku. Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek pri tejto príležitosti za účasti viacerých biskupov a kňazov slávil pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Zúčastnil sa na nej aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, príslušníci Armády SR, Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Colnej správy, Horskej záchrannej služby a Hasičského záchranného zboru. Okrem toho prišli aj predstavitelia štátnej správy a predstavitelia rezortu obrany, vnútra, financií a spravodlivosti a ďalší hostia.

Biskup Rábek v homílii priblížil osobu patróna vojenskej katedrály sv. Šebastiána. Zdôraznil, že to bol „vojak a kresťan“. Na základe jeho inšpirácie členom ordinariátu pripomenul, aby aj oni boli v službe doma i vo svete profesionáli, a s tým spojili svoje „kresťanské povolanie“. Kňazov v príhovore pozval k tomu, aby veriacim pomáhali ísť „do hĺbky“ – aby poznali svoju vieru a učili ich podľa nej aj žiť – v rodinnom i profesionálnom živote. „Aby ste ich privádzali k modlitbe, božiemu slovu a sviatosťam,“ uviedol. Dobrá rodina je podľa biskupa „obrovská hodnota“, pretože ak príslušník ozbrojených síl a zborov má dobré zázemie, tak sa to pozitívne prejaví aj v jeho službe, čo má priaznivý dopad pre celú spoločnosť, uviedol.

Svätú omšu koncelebrovali bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý sa závere prítomným aj prihovoril. „Pri tejto Eucharistii si pripomíname apoštolskú a evanjelizačnú úlohu biskupa a vojenských kaplánov ako vlastných pastierov ozbrojench síl a národnej polície. Prosíme za nich Pána, aby v nich znova zazneli Pánove slova: „Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie zostávalo,“ uviedol.

Po svätej omši sa konal krátky organový koncert prof. Mareka Vrábeľa a odovzdanie vyznamenaní. Oslavy potom pokračovali na Akadémii Policajného zboru, kde uviedli a odovzdali Ročenku Ordinariátu OS a OZ SR.

(TK KBS)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 15. výročie Ordinariátu OS a OZ SR