Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Dňa 18. októbra 2018 o 13.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné požehnanie Kaplnky sv. Františka z Assisi v Centre výcviku Lešť. Pontifikálnu svätú omšu celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek. Na tejto slávnosti sa zúčastnili vojenskí a policajní duchovní na čele s generálnym vikárom pplk. Bartolomejom Juhásom, duchovní susedných farností ako aj prednosta Vojenského obvodu Lešť, zástupcovia KR PZ v BB, zástupcovia Výcvikového centra HaZZ v Lešti, zástupcovia Vojenských lesov a majetkov, príslušníci a zamestnanci CV Lešť a ďalší hostia. Slávnosť hudobne doprevádzal chrámový spevokol zo Senohradu.

Vojenský biskup vo svojom príhovore priblížil, prečo sa sv. František stal patrónom kaplnky v Lešti: Duchovná služba v Centre výcviku Lešť vznikla za pontifikátu pápeža Františka, duchovnú službu zriadil ordinár OS a OZ SR biskup František a aj prvý duchovný nosí meno sv. Františka z Assisi. Preto bolo celkom prirodzené, že sme patróna sv. Františka akoby dostali darom… nielen obrazne, ale aj doslova v podobe relikvie sv. Františka, ktorú nám darovali sestry z komunity sv. Jozefa z Janova v Taliansku.
Najväčší dôvod pre ktorý sa stal sv. František našim patrónom je ten, že František z Assisi bol vojak a rytier… Keď bol v zajatí a ochorel, uvedomil si, že ešte väčšou katastrofou než je vojna, sú zlé vzťahy medzi ľuďmi a neúcta k prírode… Bol to práve on, kto povedal, že na prvom mieste nemôže byť mamona, ale potrebné je budovanie vzťahov s Bohom a tiež s inými ľuďmi, lebo vojny vznikajú z egoizmu a z túžby po zisku. Vychádzajú z nášho srdca a našich vzťahov. Jeho najznámejšia modlitba je práve modlitba za pokoj…
František bol aj vynikajúcim vyjednávačom. So sultánom dokázal urobiť dohodu, že on a jeho bratia môžu ostať vo Svätej Zemi, aj napriek veľkým náboženským konfliktom moslimského a kresťanského sveta, ktoré pretrvávajú dodnes. Svätý František z Assisi sa tak stáva dôstojným patrónom našej kaplnky a taktiež personálnej farnosti v CV Lešť.

Po skončení obradov vystúpila aj umelkyňa sr. Veronika Mária Orešková, absolventka umeleckých škôl polychrómie v Innsbrucku (Rakúsko) a vo Florencii (Taliansko), ktorá predstavila celkový umelecký zámer ako aj techniku tvorby.

V priebehu tohto roka bola budova laserovej strelnice premenovaná na kaplnku. V posledných týždňoch prešla celkovou obnovou a dostala aj úplne nové liturgické zariadenie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločnými silami pripraviť dôstojný priestor z hľadiska technického, umeleckého, ako aj duchovného.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní tomuto dielu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

V kongresovej sále Okresného úradu V Banskej Bystrici za účasti všetkých riadiacich funkcionárov hraničnej a cudzineckej polície, bola slávnostne zavedená znaková zástava tejto služby, ktorú viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel slávnostne odovzdal riaditeľovi úradu plk. JUDr. Ladislavovi Csémimu.
Po tomto slávnostnom akte duchovný vikariátu OS a OZ plk. ThDr. František Bartoš, PhD. znakovú zástavu požehnal. … „Symboly znázornené na zástave vyjadrujú hodnoty, ktoré uznávame a chceme ich zachovať pre túto dobu aj pre budúce generácie.“…

V rámci slávnosti riaditeľ úradu odovzdal pamätné plakety 24 policajtom služby hraničnej a cudzineckej polície, ktorí sa významnou mierou podieľali na jej plnení, a tým tiež prispeli k šíreniu jej dobrého mena.

kpt. Mgr. František Smelý
duchovný KR PZ BB

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Formačný týždeň kňazov ordinariátu

V dňoch 9. – 13. apríla 2018 sa v prešovskom exercičnom dome pátrov Jezuitov uskutočnila pravidelná formácia kňazov a diakonov Ordinariátu Ozbrojených síl, ozbrojených a záchranných zborov a finančnej správy Slovenskej republiky.

Obsah prvých dvoch dní formácie bol zameraný na oblasť posvätnej liturgie. V utorok sa kňazi zaoberali tretím typickým vydaním Rímskeho misála. V stredu kňazi a diakoni slávili v prešovskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa Božskú liturgiu nášho otca svätého Jána Zlatoústeho a pred týmto slúžením absolvovali prednášku z východnej liturgie a spirituality. Vo štvrtok sa auditóriu venoval profesor Bauer z pápežskej univerzity Sancta Croce, ktorý je zároveň poradcom Kongregácie pre biskupov, ktorá sa zaoberá aj vojenskými ordinariátmi. Profesor venoval tri prednášky na tému fungovania vojenských ordinariátov po právnej stránke.

Permanentná formácia kňazov je nevyhnutná pre ich čo najúčinnejšiu službu veriacim, ku ktorým sú kňazi poslaní. V Ordinariáte sa takáto formácia uskutočňuje dva krát do roka v trvaní piatich pracovných dní. Potreba pravidelnej formácie duchovných Ordinariátu ako aj permanentná formácia kléru je aj v súčasnosti nesmierne potrebná a nevyhnutná.

Autor: Mgr. Gabriel Benka-Rybár, Foto: Dr. Milan Jozek – Dátum: 13.04.2018

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Formačný týždeň kňazov ordinariátu

Veľkonočné sviatky

Všetkým vám prajem príjemné, pokojné a zmysluplné prežitie veľkonočných sviatkov.

Aj keď hovoríme o zrade, utrpení a smrti, napriek tomu veľkonočné sviatky sú predovšetkým sviatkami nádeje, nového života a vzkriesenia. Aké je dôležité aj slzy utrpenia vidieť svetlo nádeje. Bolesť je síce súčasťou nášho života, ale bolo by veľmi zlé, keby bolesť a beznádej bola aj našou životnou víziou.

Želám vám, aby sme vedeli túto nádej vzkrieseného Krista konkrétne premietnuť aj do nášho osobného, rodinného, či pracovného života.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Veľkonočné sviatky

Cykloputovanie z Passau do Bratislavy (500 km)

Už ôsmy raz budeme putovať na bicykloch. Tentokrát po Dunajskej ceste z Passau do Bratislavy, dĺžka necelých 500 km .

Cyklopúť sa koná v dňoch 19.6 – 24.6.2018. Trať je rozdelená na 5 dní, po ceste sú naplánované zastávky na nábožensky a kultúrne zaujímavých miestach (Linz, Mauthausen, Melk,…). Dĺžky dennej trasy sú do 100 km. Púť bude organizovaná ako spoločné putovanie. Strava individuálna (spoločné zastávky), nocľahy budeme zabezpečovať podľa počtu prihlásených, pričom budeme hľadať jednoduchší typ ubytovania.

Putovanie je spojené aj s duchovným programom.

Prihlášky u duchovného do 15.4.2018.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Cykloputovanie z Passau do Bratislavy (500 km)

15. výročie Ordinariátu OS a OZ SR

Bratislava 2. marca (TK KBS) Ordinariát Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR oslávil prvý marcový deň 15. výročie svojho vzniku. Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek pri tejto príležitosti za účasti viacerých biskupov a kňazov slávil pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Zúčastnil sa na nej aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, príslušníci Armády SR, Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Colnej správy, Horskej záchrannej služby a Hasičského záchranného zboru. Okrem toho prišli aj predstavitelia štátnej správy a predstavitelia rezortu obrany, vnútra, financií a spravodlivosti a ďalší hostia.

Biskup Rábek v homílii priblížil osobu patróna vojenskej katedrály sv. Šebastiána. Zdôraznil, že to bol „vojak a kresťan“. Na základe jeho inšpirácie členom ordinariátu pripomenul, aby aj oni boli v službe doma i vo svete profesionáli, a s tým spojili svoje „kresťanské povolanie“. Kňazov v príhovore pozval k tomu, aby veriacim pomáhali ísť „do hĺbky“ – aby poznali svoju vieru a učili ich podľa nej aj žiť – v rodinnom i profesionálnom živote. „Aby ste ich privádzali k modlitbe, božiemu slovu a sviatosťam,“ uviedol. Dobrá rodina je podľa biskupa „obrovská hodnota“, pretože ak príslušník ozbrojených síl a zborov má dobré zázemie, tak sa to pozitívne prejaví aj v jeho službe, čo má priaznivý dopad pre celú spoločnosť, uviedol.

Svätú omšu koncelebrovali bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý sa závere prítomným aj prihovoril. „Pri tejto Eucharistii si pripomíname apoštolskú a evanjelizačnú úlohu biskupa a vojenských kaplánov ako vlastných pastierov ozbrojench síl a národnej polície. Prosíme za nich Pána, aby v nich znova zazneli Pánove slova: „Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie zostávalo,“ uviedol.

Po svätej omši sa konal krátky organový koncert prof. Mareka Vrábeľa a odovzdanie vyznamenaní. Oslavy potom pokračovali na Akadémii Policajného zboru, kde uviedli a odovzdali Ročenku Ordinariátu OS a OZ SR.

(TK KBS)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 15. výročie Ordinariátu OS a OZ SR

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok

Teším sa, že je mi dopriate žiť v tomto svete, v tomto národe, v tejto tak zložitej dobe a spolu s Vami presadzovať to pekné, správne, ľudské, o čom snívame.

Aj najchudobnejší človek v chorom tele, v poslednej dedine sveta, môže sa vyznamenať, keď v láske prijme, posvätí a zduchovní svoj život, môže sa dostať na prvé miesto.

Nech prihlásenie sa k dobru, pravde, poctivosti, zodpovednosti, ktoré vyrástli práve v Ježišovom priestore, nám pomáha, aby sme s ľuďmi s ktorými spolu kráčame, smerovali za Božiu hviezdou.

Želám Vám radostné prežitie sviatkov a všetko dobré do Nového roka 2018 !

František Bartoš
kaplán CV Lešť

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Prvá sv. omša v novozriadenej pastoračnej miestnosti

Dňa 31. októbra 2017 sa uskutočnila vo Výcvikovom centre Lešť prvá sv. omša v novozriadenej pastoračnej miestnosti pri príležitosti vigílie sviatku Všetkých svätých. Slávnostnú sv. omšu celebroval Dp. kpt. František Smelý, duchovný z KR PZ v Banskej Bystrici spolu s domácim kaplánom plk. Františkom Bartošom.

V príhovore kaplán povzbudil prítomných, aby sme nezabúdali na tých ľudí, ktorí nám v živote nezištne pomohli alebo v najťažších chvíľach života stáli pri nás, či boli pre nás svojim správaním inšpiráciou…Mať takýchto ľudí vo svojej blízkosti je úžasným darom. Tiež je dôležitá aj naša snaha, aby sme vedeli byť aj my oporou, povzbudením a darom pre iných…

Pastoračná miestnosť bude k dispozícii pre ľudí všetkých vierovyznaní alebo aj pre tých, ktorí potrebujú v tichu upokojiť myseľ, emócie a nájsť vnútorný pokoj.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Nová pastoračná miestnosť

Po dvojmesačných prípravách sa nám podarilo vytvoriť novú pastoračnú miestnosť. Pôvodná budova v minulosti slúžila ako laserová strelnica.

Naši kolegovia z oddelenia technických činností pripravili vhodný priestor pre bohoslužbu a oddelenie hnuteľného majetku zase vybavili pastoračnú miestnosť potrebným zariadením. Farnosť v Sebechleboch nám darovala liturgické zariadenie z masívu (oltár, ambónu a svietniky), a sestričky sv. kríža zas ornáty a bohoslužobné predmety na slávenie Eucharistie. Srdečná vďaka za tak vzácne dary.

A tak 31. októbra na vigíliu sviatku Všetkých svätých budeme sláviť v pastoračnej miestnosti prvý krát sv. omšu. Chcem sa poďakovať vedeniu CV Lešť za ústretovosť a podporu. Samozrejme moja vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli k realizácii pastoračnej miestnosti.

Pozývam všetkých na slávnostnú sv. omšu, ktorú budem obetovať za všetkých kolegov, či rodinných príslušníkov, ktorí nás v tomto období opustili a predišli do večnosti.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Úloha duchovnej služby

Bolo to presne 4. septembra 2017 ako bol na slávnostnom nástupe CV Lešť predstavený nový duchovný plk. Dr. František Bartoš. Kaplán vo svojom príhovore uviedol, že jeho úlohou nieje moralizovať, ale skôr povzbudzovať pre vytváranie a prehlbovanie vzťahov… Nie len vo vertikálnom smere, ale aj v horizontálnej oblasti medzi kolegmi a tiež v rodine.

Pastoračnými metódami duchovného sú: pastoračná prítomnosť, pastoračný rozhovor, tichá modlitba alebo aj spoločné slávenie )liturgia).

Duchovná služba pôsobí aj terapeuticky: pomáha nadobúdať vnútorný pokoj a rovnováhu, motivuje pre odpustenie (sebe aj iným) a generuje vnútornú silu pre obnovenie nádeje. Dokáže spracovávať a odstraňovať toxické emócie na pracovisku a v rodine. Správna spiritualita (duchovnosť) nás inšpiruje pre život, obohacuje nás o vnútornú radosť, pomáha prekonávať ťažkosti života (choroba, trauma, strata blízkej osoby, rozpad vzťahu, …) či turbulenciu vzťahov (na pracovisku, v manželstve a v rodine), ale predovšetkým nám dáva zmysel nášho jestvovania.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár